Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název: Obec Ochoz
Přidružené části:   -
Adresa: Ochoz  č.p.75, 798 52 Konice
Telefon: 582 396 844
Fax: --
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: ad4bsfe
IČ: 00600041
Číslo účtu: 21923701/0100

Statistické údaje

Počet částí: 1
Katastrální výměra: 330 ha
Nadmořská výška: 557 m n. m.
Počet obyvatel: 191 ( 1.1.2015)
Průměrný věk:  
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Škola: ne
Vodovod: ano
Plynofikace: ano
Kanalizace (ČOV): ne

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb.

 

1. NÁZEV

Obec Ochoz, se sídlem Ochoz 75, 798 52

 

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 

Právním základem současného postavení obce Ochoz je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec Ochoz je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě  zákona.

Obec Ochoz má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených   zákonem.

Obec Ochoz vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 

 Organizační struktura - http://obecochoz.cz/2014-02-09-11-02-18/popis

                             

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU POVNNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JSOU NAVÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU

                                                                                                                              

SDH Ochoz

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

 Kontaktní spojení

         4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Ochoz 75, 798 52 p. Konice

        4.2 ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

         Ochoz 75, 798 52 p. Konice

       

           4.3 Úřední hodiny

   •PO: 14:00 - 18:00
   •ÚT: --
   •ST: 13:00 - 16:00
   •ČT: --
   •PÁ: --

 ·        4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

pevná linka:       582 396 844

      mobilní telefon:  724 187 206 a 777 627 005

           

·        4.5 ČÍSLA FAXU

           --

·        4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

http://www.obecochoz.cz

·        4.7 ADRESA E-PODATELNY

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

- zasláním e-mailové zprávy na adresu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 

Všeobecná pravidla elektronického podání:


1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


3. Pokud by bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


3. Kontrola datové zprávy:

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se nepotvrzuje.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

·        4.8 DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

 

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 21923701/0100     + účel platby

 

6. IČ

 

00600041

 

7. DIČ

 

NENÍ PŘIDĚLENO

 

8. DOKUMENTY

 

8.1. Seznam hlavních dokumentů: Úřední deska

Organizační řád   

Vyhlášky a nařízení: http://obecochoz.cz/2014-02-09-11-02-18/vyhlasky-a-narizeni

 

Strategické dokumenty obce: http://obecochoz.cz/2014-02-09-11-02-18/strategicke-dokumenty-obce

 

8.2. Rozpočet:

Rozpočet 2015

Rozpočet 2014    

Rozpočet 2013    

 

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

 

Obecné informace – tel: 582 396 844

www.obecochoz.cz

 

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Poskytování informací

 

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Poskytování informací

 

12. FORMULÁŘE

Plná moc  

Plná moc

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les;

Žádost o povolení kácení dřevin

 formuláře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě

 

13. POPISY POSTUPŮ

 

popisy postupů - návody pro řešení životních situací - odkaz na stránky Portálu veřejné správy České republiky - http://portal.gov.cz/portal/obcan/

 

 

14. PŘEDPISY

 

14.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

Zákon  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zákon č. 301/2001 o matrikách, jménu a příjmení

Zákon 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Zákon č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

 dokumenty : elektronicky:              www.mvcr.cz

                      : fyzické nahlédnutí :   obecní úřad v úřední hodiny 

14.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY - http://obecochoz.cz/2014-02-09-11-02-18/vyhlasky-a-narizeni

Evidence právních předpisů

  

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

15.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ  

15.2 USNESENÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

 

16. LICENČNÍ SMLOUVY

 

16.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV

*V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.*

16.2 VÝHRADNÍ LICENCE

*V tuto chvíli obec žádné licenční smlouvy neposkytuje.*

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.