Projekty a investice

PROJEKTY OBCE REALIZOVANÉ S DOTAČNÍ PODPOROU

ROK 2021

Program rozvoje venkova ČR – SZIF

Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt: „Vybavení pro spolkovou činnost – obec Ochoz“

Fotodokumentace po realizaci

*****************************************************

 

Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021

 

Projekt „Vybavení Obecní knihovny Ochoz – pořízení regálů na knihy“

je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši 26.000,- Kč.

Prezentace projektu – vybavení knihovny

*****************************************************

Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních

a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021

 

Projekt

„Komunitní centrum s kulturně-společenským areálem v obci Ochoz – SO7 – Travnaté hřiště – zavlažovací systém“

je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje ve výši 50.000,- Kč.

Prezentace projektu – zavlažovací systém

*****************************************************

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2021

DT 02_01_03 – PODPORA PŘÍPRAVYP ROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projekt: „Projektová dokumentace – chodníky u silnice č. III/4481“

je realizován za finanční podpory

Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2021

ve výši 60.000,- Kč.

plakát publicita POV 2021 – po realizaci

*****************************************************

Projekt „Komunitní centrum s kulturně-sportovním areálem v obci Ochoz: dětské hřiště a multifunkční hřiště – 1. etapa.“

Podpořeno z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky – Program 11782 – Podpora regionů 2019+

MMR

 

 

*****************************************************

Projekt „Obnova místních komunikací v obci Ochoz.“

Podpořeno z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj České republiky – Program 11782 – Podpora regionů 2019+

MMR

 

 

*****************************************************

Projekt „Likvidace odpadních vod Ochoz“ – výstavba splaškové kanalizace a ČOV – zahájeno X/2021, dokončení plánováno IX/2021.

Podpořeno ze Státního fondu životního prostředí České republiky částkou 26 456 157,70 Kč.

SFŽP ČR

 

Podpořeno z prostředků Olomouckého kraje – „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2021“ pro dotační titul č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ dotací ve výši 1 770 000,- Kč.

 

 

 

Publicita – výstavba splaškové kanalizace a ČOV

*****************************************************

ROK 2020

Projekt „Nákup stroje pro sečení, sběr a mulčování trávy pro areál sportoviště v obci Ochoz“

Podpořeno z Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní

vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020

– podpořeno částkou 100.000,- Kč.

Prezentace projektu – stroj

Realizace do 31. 12. 2020.

*****************************************************

Projekt „Komunitní centrum s kulturně-sportovním areálem v obci Ochoz – SO-2 – “ 

Podpořeno z Programu obnovu venkova

Olomouckého kraje 2020 – podpořeno částkou 300.000,- Kč.

POV2020_DT1_prezentace_průběh

 

Realizace do 31. 12. 2020.

*****************************************************

Projekt „Komunitní centrum s kulturně-sportovním areálem v obci Ochoz – SO-7 – Travnaté hřiště“ 

Podpořeno z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích
Olomouckého kraje v roce 2020 – podpořeno částečně (200.000,- Kč)

Prezentace průběhu realizace – hřiště zemní práce

Realizace do 30. 6. 2021.

*****************************************************

Projekt „Komunitní centrum s kulturně-sportovním areálem v obci Ochoz – SO-1 – Objekt zázemí“ 

Podpořeno z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích
Olomouckého kraje v roce 2020 – podpořeno částečně (200.000,- Kč)

Vzhledem k poskytnutí částečné podpory obec zahájila výstavbu 1. etapou – Objekt zázemí – základová deska.

 

Prezentace průběhu realizace – Objekt zázemí – základová deska

Prezentace po dokončení realizace – Objekt zázemí – základová deska

Realizace do 30. 6. 2021.

**************************

ROK 2019

Projekt „Likvidace odpadních vod Ochoz“ – výstavba splaškové kanalizace a ČOV

Projekt podpořen z

 

*****************************************************

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

DT 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce


Projekt „Výstavba místní komunikace Ochoz – Budětsko – 3. etapa“ je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2019 ve výši 495.000,- Kč.

realizace zahájena 10-2019

Prezentace projektu před realizací.

Prezentace projektu v průběhu realizace: POV2019_DT1_publicita_průběh

Prezentace projektu po dokončení: POV2019_DT1_publicita_po dokončení

*****************************************************

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

DT 3 – Podpora přípravy projektové dokumentace


Projekt „
Prováděcí dokumentace na akci – Likvidace odpadních vod Ochoz“ je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2019 ve výši 284.350,- Kč.

 

Prezentace projektu: Publicita_DT3_2019

**************************

ROK 2018

Projekt: „Oprava kapličky sv. Libora v k. ú. Ochoz i Konice“
Podpořeno z dotačního programu SZIF:

129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018
Podprogram 129 66 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Fotodokumentace opraveného stavu kapličky sv. Libora

**************************

ROK 2017

Projekt: „Oprava hasičské zbrojnice Ochoz“
Podpořeno z dotačního programu SZIF:

129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného
charakteru a hasičských zbrojnic

Prezentace SZIF 2017 – zbrojnice

*****************************************************

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017

POV 2017
Projekt „Výstavba místní komunikace spojující obce Ochoz a Budětsko – 2. Etapa“ je realizován za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova 2017 ve výši 296.000,- Kč.

realizace zahájena 08-2017

Prezentace projektu před realizací.

Prezentace projektu v průběhu realizace.

*****************************************************

MMR

PROGRAM MMR ČR

117D08 – PODPORA REVITALIZACE ÚZEMÍ

117D081 – DEMOLICE BUDOV V SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH

Projekt „Demolice budov bývalého pionýrského tábora“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

realizace zahájena 07-2017

Publicita projektu.

Prezentace průběhu realizace.

**************************

ROK 2016

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2016

POV 2016

Projekt „Výstavba místní komunikace spojující obce Ochoz a Budětsko – 1. etapa – napojení na stávající místní komunikaci v obci Ochoz“ podaný do programu POV 2016 Olomouckého kraje

prezentace projektu

Dokumentace: před zahájením

v průběhu

po dokončení

**************************

ROK 2015

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2015

POV 2015

Projekt POV 2015 – Odvlhčení stěn místností Obecního úřadu Ochoz a výměna podlahy, oken a dveří“ – před zahájením
Projekt POV 2015 – „Odvlhčení stěn místností Obecního úřadu Ochoz a výměna podlahy, oken a dveří“ – po dokončení

***************************

ROK 2012

Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2012

POV 2012

Projekt POV 2012 „Společenský dům Ochoz“
Projekt POV 2012 – „Společenský dům Ochoz – sociální zařízení v přízemí“ – prezentace před zahájením
Projekt POV 2012 – „Společenský dům Ochoz – sociální zařízení v přízemí“ – prezentace v průběhu realizace
Projekt POV 2012 – „Společenský dům Ochoz – sociální zařízení v přízemí“ – prezentace po dokončení